Disclaimer Adviesbureau De Vallei

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld.

 

De inhoud van deze site is niet gericht op gebruik door bezoekers uit andere landen en/of andere jurisdictie dan Nederland. De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele advies of oordeel van een consultant of andere professional. Voor een advies raden wij u altijd aan contact op te nemen met een van onze gekwalificeerde deskundigen.


Adviesbureau De Vallei is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op deze website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Adviesbureau De Vallei. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Adviesbureau De Vallei niet aansprakelijk.

 

Iedere aansprakelijkheid van Adviesbureau De Vallei is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door haar afgesloten beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico zoals genoemd in de polis.

 

Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage ten kantore (neemt u daartoe contact met ons op). Medewerkers van Adviesbureau De Vallei zijn niet bevoegd op welke wijze dan ook namens Adviesbureau De Vallei aansprakelijkheid van Adviesbureau De Vallei voor schade te erkennen.

 

Het Nederlandse recht is van toepassing bij enige geschillen.

 

Privacy policy | Algemene voorwaarden | Disclaimer
© 2023 Adviesbureau De Vallei